AS - Souji Okita (Fate) - Shinoshima

AS - Souji Okita (Fate) - Shinoshima